საქართველოს პარლამენტის წევრების მიერ პარლამენტის პლენარული სხდომების გაცდენის მონაცემები