პარლამენტის ბიუჯეტი, ფინანსური სახსრები და მატერიალური საშუალებები, შრომის ანაზღაურება