კანონპროექტები

ამომრჩეველთა ინიციატივით წარმოდგენილი „საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კონსტიტუციური კანონის პროექტი

საქართველოს კანონის პროექტი "სახელმწიფო ქონების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე" (07-2/114, 22.10.2013)

საქართველოს კანონის პროექტი "პატიმრობის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ" (07-2/113, 21.10.2013)

საქართველოს კანონის პროექტი "სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე" (07-2/112, 21.10.2013)

საქართველოს კანონის პროექტი "ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე" (07-2/111, 21.10.2013)

საქართველოს პრეზიდენტის მიერ მოტივირებული შენიშვნებით დაბრუნებული საქართველოს ორგანული კანონის პროექტი "საერთო სასამართლოების შესახებ" საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

2013 წლის 17 სექტემბერს ხელმოწერილი "საქართველოს მთავრობასა და მიგრაციის პოლიტიკის განვითარების საერთაშორისო ცენტრს შორის თანამშრომლობის შესახებ" შეთანხმება (07-1/85; 25.10.2013)

2013 წლის 27 სექტემბერს ხელმოწერილი "ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის დახმარების შესახებ ხელშეკრულების (ინფრასტრუქტურისა და ეკონომიკური შესაძლებლობების გაუმჯობესებისა და იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერისათვის)" ცვლილება ნომერი

2013 წლის 30 სექტემბერს ხელმოწერილი "საქართველოს მთავრობასა და უნგრეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის სახმელეთო გზებით მგზავრებისა და ტვირთის საერთაშორისო ტრანსპორტირების შესახებ" შეთანხმება (07-1/83; 21.10.2013)

2013 წლის 23 სექტემბერს ხელმოწერილი "საქართველოს მთავრობასა და ლატვიის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საიდუმლო ინფორმაციის ერთობლივი დაცვის შესახებ" შეთანხმებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე" ოქმი (07-1/82; 17.10.2013)