empty

იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის დასკვნა კონსტიტუციური კანონის პროექტებზე: „საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანის შესახებ“ და „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის შესახებ“